top of page

Making palm sugar at the local farm


เที่ยวเชิงเกษตร สวนตาลลุงถนอม

- ชมการแสดง

- ละครชาตรี

- หุ่นกระบอก

- ลำตัด / ฉ่อย

11 views0 comments
bottom of page